Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo dừng mở cửa: Hội quán tân di dân dừng mở cửa và cho mượn bên ngoài từ ngày 1/2 – 28/02/2021 (12-1)

Do sửa chữa công trình Hội quán Shilin, Hội quán tân di dân Shilin dừng mở cửa và cho mượn địa điểm từ ngày 1/2 – 28/02/2021, xin được lượng thứ, vì sự bất tiện này.

Nếu có vấn đề liên quan tân di dân, vui lòng gọi điện thoại phục vụ thông dịch trong giờ làm việc :
Điện thoại phục vụ thông dịch của hội quán dành cho tân di dân Shilin: (02)2883-7750
Điện thoại phục vụ thông dịch của hội quán dành cho tân di dân Wanhua: (02)2883-1735
 

Ngày tháng

2020-12-02