尚未定義

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức hoạt động “Mẹ ơi con âu yếm mẹ ~ hoạt động chúc mừng ngày lễ mẹ” (4-4)

Tự tay làm ra bánh xà phòng đáng yêu nhé
Thời gian: Vào lúc 14:00-16:00, thứ bảy, ngày 16/05/2020
Địa điểm:Tại Trung tâm (Lầu 7, số 21, đoạn 1, đường Dihua, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: (02)2558-0133 máy lẻ 15


發布日期

2020-04-27