Chuyển đến khối nội dung chính

Sở Dân chính và Viện Phát triển Năng lực Nghề Thành phố Đài Bắc đồng tổ chức buổi họp báo trước lớp học "Dịch vụ chăm sóc – dành cho di dân mới" năm 2022 để đưa ra phương pháp bù giờ học. (5-4)

Đối với các bạn di dân mới muốn đăng ký khóa học này mà không tham gia buổi họp giải thích trước khóa học vào sáng thứ tư, ngày 4/5/2022, ngoài việc gửi bản đăng ký qua email ra, vui lòng gửi bản đăng ký vào trước 5:00 chiều, thứ sáu, ngày 13/05, hãy dành thời gian xem video buổi họp giải thích tại tầng 3 của Hội quán di dân mới để tìm hiểu về khóa học và các nội dung việc làm có liên quan. Trước khi đi vui lòng liên hệ cô Phương để hẹn thời gian xem video khóa học . Điện thoại liên hệ: 02-23701046.

Ngày tháng

2022-05-10