Chuyển đến khối nội dung chính

Vào năm 2022, bắt đầu mở "Lớp học đào tạo nhân viên làm nghề dịch vụ chăm sóc - dành cho di dân mới" do Cục Dân chính và Học viện Phát triển Nghề thành phố Đài Bắc đồng tổ chức. xin mời mọi người nhiệt tình tham gia !!! (5-1)

Cục Dân chính và Học viện Phát triển Nghề thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức “Lớp học đào tạo nhân viên làm nghề dịch vụ chăm sóc - dành cho di dân mới" từ 8:30 sáng đến 17:05,  thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2022. Xin mời các bạn tân di dân nhiệt tình đăng ký tham gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo nội dung tuyển sinh.

Ngày tháng

2022-05-06