Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Tân di dân cùng khiêu vũ nào” vào ngày 20/3 - 19/6 (2-1)

Tổ chức 12 lần khóa học chuyên nghiệp và luyện tập tự chủ, ngoài ra chọn ra 3  lần biểu diễn công ích (như họat động cộng đồng, cơ quan phúc lợi xã hội v.v...)

Thời gian: Vào lúc 09:30-12:30, thứ bảy hàng tuần, từ 20/3 - 19/6/2021 (Tạm dừng 2 buổi của khóa học vào ngày 3/1 ; 12/6)

Địa điểm: Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số nhà 21, đoạn 1, đường Địch Hóa, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc)

Điện thoại: (02)2558-0133 số máy lẻ 13

Ngày tháng

2021-02-03