Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo ngày nghỉ Lễ Đoan Ngọ của Hội quán tân di dân (5-9)

Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin sẽ tạm dừng cho bên ngoài thuê mượn và mở cửa từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này.

Ngày tháng

2022-05-30