Chuyển đến khối nội dung chính

Trường đại học khoa học và kỹ thuật Từ Tế chiêu sinh học sinh là tân di dân theo học khoa y tá hệ 4 năm năm 2021 (4-7)

Trường đại học khoa học và kỹ thuật khoa y tá hệ 4 năm lần đầu tiên chiêu sinh 50 học sinh là thế hệ thứ hai, để các con của tân di dân yên tâm vào nhập học. Trường đại học Từ Tế cung cấp tiền học phí, phí ăn, phí ở, phí sách vở và phí đồng phục v.v...Học sinh mỗi tháng có thể được lĩnh tiền tiêu vặt 3000 ~5000 đồng Đài tệ. Xin mời đăng ký

Đăng ký thời gian: Lúc 17:00 thứ hai, ngày 19/4 đến thứ sáu ngày 30/4/2021
Trang web đăng ký: https://linuxweb.tcust.edu.tw/Recruit/index.html
*Thí sinh phải đăng ký qua mạng, bảng đăng ký, văn bản chứng nhận và những giấy tờ cần nộp gửi qua bảng đăng ký, căn cứ vào ngày gửi thư trước thứ sáu ngày 30/4/2021 (bao gồm cả ngày 30/4 hôm đó )

Ngày tháng

2021-04-22