Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Songshan tạm dừng khai giảng “Lớp học nấu ăn dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 24/5 – 9/9 và “Khóa học thích nghi với cuộc sống và vẽ móng dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 3/6 - 15/7 (5-9) ớp học

Để phối hợp với phương án phòng dịch của thành phố, Văn phòng quận Songshan tạm dừng khai giảng “Lớp học nấu ăn dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 24/5 – 9/9 và “Khóa học thích nghi với cuộc sống và vẽ móng dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 3/6 – 15/7. Thời gian mở lại lớp học sẽ điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh  và thông báo lại sau. Đồng thời sẽ gọi điện thông báo cho các học viên được trúng tuyển.
Để biết được thêm chi tiết có thể liên hệ với cô Trần - văn phòng quận Songshan thành phố Đài Bắc  (02)87878787 chuyển số máy lẻ 736

Ngày tháng

2021-05-19