Chuyển đến khối nội dung chính

Trước khi đăng ký hộ khẩu thành phố, tân di dân gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có thể nộp đơn lên Cục Xã hội Chính phủ thành phố Đài Bắc để được hỗ trợ chi phí trợ cấp cuộc sống khẩn cấp (7-1)


Do tình hình dịch bệnh (COVID-19) nghiêm trọng và nóng dần lên, nhiều gia đình tân di dân đã gặp khó khăn trước khi đăng ký nhập hộ khẩu. Nếu những tân di dân đáp ứng các điều kiện quy định về thu nhập liên quan đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, họ sẽ được xem xét những biến cố lớn cuộc sống phát sinh gây ra khó khăn về kinh tế và cuộc sống trong ba tháng gần đây. Đối với những lý do biến cố lớn của họ không phải do trách nhiệm cá nhân, nợ nần hoặc thất nghiệp tự nguyện, v.v., những tân di dân trước khi đăng ký nhập hộ khẩu thành phố có thể nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt khẩn cấp thông qua  Cục Xã hội Chính phủ Thành phố Đài Bắc.

Để biết thủ tục đăng ký chi tiết và các thông tin liên quan, vui lòng truy cập tra cứu  "Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt" của Cục Xã hội Chính phủ Thành phố Đài Bắc: Thông tin có liên quan

Số điện thoại liên lạc: 1999 (Ngoài thành phố xin gọi 02-27208889) chuyển đến số máy lẻ 6969 Miss Chen

Ngày tháng

2021-07-06