Chuyển đến khối nội dung chính

Kế hoạch giáo dục phát huy tài năng của Tân di dân- Cuộc thi múa của Tân di dân lần thứ 8(9-4)


Bộ giáo dục tổ chức kế hoạch giáo dục phát huy tài năng của Tân di dân- Cuộc thi múa của Tân di dân

◈Thời gian báo danh: Từ nay đến ngày 25 tháng 9 

◈Link báo danh: https://www.surveycake.com/s/llG1L

◈Điều kiện tham gia: Tân di dân có chứng minh nhân dân Đài Loan hoặc thẻ cư trú hợp pháp

◈Nội dung thi múa: Chủ yếu là điệu múa của quê hương Tân di dân

◈Điện thoại liên hệ: 02-2796-2666 chuyển máy lẻ cho người phụ trách 1114 Cô Kim

Ngày tháng

2023-09-11