Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Shilin tổ chức "Khóa học làm xà phòng thủ công sạch an toàn dành cho tân di dân" vào ngày 25/10, 27/10 (10-11)

Làm xà phòng nghệ và son dưỡng môi thủ công từ sản phẩm tự nhiên!
Thời gian: Vào lúc 13: 30-16: 30, ngày 25/10, 27/10 
Địa điểm: Hội trường trù bị Yixin, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc (tầng hầm B1, Số 132, Đường Jihe, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: 02-2882-6200 chuyển số máy lẻ 6501 liên hệ Miss Tống

Tờ hướng dẫn khóa học

Ngày tháng

2021-10-20