Chuyển đến khối nội dung chính

Hoạt động Salon văn hóa cuối tuần Madagascar -Hội quán người Tân di dân Sĩ Lâm(9-2)

Thời gian: Chiều 2:00-4:00, thứ bảy ngày 23/9

Mời cô Joe đến từ Madagascar chia sẻ về đặc trưng văn hóa của Madagascar, mời các bạn tìm hiểu về hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới -Madagascar.

Liên kết đăng ký: https://reurl.cc/r5x13N

Điện thoại tư vấn: 2504-8088 máy lẻ23

Lời nhắc ấm ấp: Thứ bảy ngày 23/9 là ngày làm thêm

Ngày tháng

2023-09-07