Chuyển đến khối nội dung chính

Hệ thống trần thuật thành phố Đài Bắc Hello Taipei cung cấp liên kết thân thiện trang web chuyên khu tân di dân (9-7)

Trang web Hello Taipei: https://hello.gov.taipei/Front/main 

ngày tháng

2020-09-25