尚未定義

Chiêu mộ tình nguyện viên Ban thư ký chính phủ thành phố Đài Bắc (Từ nay cho đến hết ngày 08/07) (7-3)

Đối tượng : có nhiệt huyết với nhóm phục vụ, những người tình nguyện phối hợp với Ban sắp xếp phục vụ; Mời những người có sở trường nói tiếng mước ngoài, tích cực tham gia vào đội tình nguyện viên của Ban.

Nội dung phục vụ: Những người dân trong thành phố làm việc phục vụ, cung cấp thông tin của chính phủ thành phố, phục vụ dẫn dắt, có tình yêu làm phục vụ v.v...
Thời gian chiêu sinh : Từ nay cho đến hết 08/07/2020
Điện thoại liên lạc : (02)2720-8889 máy lẻ 6159
 

發布日期

2020-07-01