Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo về việc tạm dừng cho mượn phòng học đa chức năng tại tầng 1 Hội quán Tân di dân Vạn Hoa trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 30/9/2023, (5-11)

Phối hợp với thời gian tổ chức triển lãm có chủ đề của Cục Dân chính và việc di dời các thiết bị sử dụng trong triển lãm. Trong khoảng thời gian từ 28/8 đến 30/9/2023, tạm dừng cho mượn phòng học đa chức năng tại tầng 1 của Hội quán Tân di dân Vạn Hoa. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Ngày tháng

2023-05-26