Chuyển đến khối nội dung chính

Số hóa thủ tục hành chính của Phòng Hộ khẩu thành phố Đài Bắc (7-11)

Số hóa thủ tục hành chính của Phòng Hộ khẩu thành phố Đài Bắc - chỉ cần 5 
phút là hoàn thành các thủ tục đăng ký giấy tờ!
Đường link video hướng dẫn:https://www.youtube.com/watch?v=EWbA6YXIw4A

Ngày tháng

2022-07-28