Chuyển đến khối nội dung chính

“Lớp hướng dẫn tìm việc đợt 1 dành cho Tân Di dân” trong chương trình “Xúc tiến kế hoạch dịch vụ việc làm dành cho Tân Di dân” năm 2023. (3-3)

Vào ngày 23/3/2023 (thư 5), Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lớp hướng dẫn tìm việc dành cho Tân Di dân. Thời gian tổ chức từ 09:00 đến 12:30 tại Phòng học Lao động (tầng 6, số 101 đại đạo Mãnh Giáp, quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc). Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo: Trang web thông tin của Phòng Dịch vụ việc làm Đài Bắc. 

Hoặc liên hệ số 23085231 # 703 (Ms. Trương), 712 (Ms. Dương).


Ngày tháng

2023-03-14