尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Văn phòng quận Tín nghĩa (Xinyi) tổ chức “Lớp học tiếng Anh dành cho Tân di dân”(7-15)

Khóa học phong phú, cung cấp phát âm tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh du lịch cơ bản và hội thoại đơn giản.
Thời gian: Lúc 13:30 – 16:00, từ 26/8 – 28/10/2019, vào các ngày thứ hai hàng tuần.
Địa điểm: Lầu 10 trung tâm hành chính Tín Ngĩa (Xinyi)
Điện thoại: 2723-9777#806

Lớp học tiếng Anh dành cho Tân di dân