Chuyển đến khối nội dung chính

Thời gian gầy đây nhiều công dân trong nước bị lừa ra nước ngoài làm việc. Việc này gây thiệt hại về tài chính, nguy hiểm cho quyền tự do và an toàn cá nhân. Bộ Nội chính đã cung cấp thông tin tuyên truyền liên quan để vận động người dân tăng cường ý thức và cảnh giác (9-2)

Thời gian gầy đây nhiều công dân trong nước bị lừa ra nước ngoài làm việc. Việc này gây thiệt hại về tài chính, nguy hiểm cho quyền tự do và an toàn cá nhân. Bộ Nội chính đã cung cấp thông tin tuyên truyền liên quan để vận động người dân tăng cường ý thức và cảnh giác.

Chuyên mục tuyên truyền và phụ đạo về bẫy tìm việc tại nước ngoài
https://mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

Trang web thông tin đào tạo và phát triển dành cho Tân Di dân
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1

Trang web chính thức của Sở Di dân
https://www.immigration.gov.tw

Ngày tháng

2022-09-06