Chuyển đến khối nội dung chính

Ngày 16/4 tổ chức “Hoạt động đi và học khu Shilin dành cho tân di dân” của văn phòng quận Shilin (4-2)

Cùng chúng tôi làm quen Shilin, thông qua hướng dẫn khu đường phố nhận thấy sự khác biệt giữa phong cảnh ngõ xóm

Thời gian: Lúc 14:00-17:30, thứ sáu ngày 16/4/2021
Địa điểm tập hợp: Hội quán tân di dân Shilin thành phố Đài Bắc (Số 75, đường Đại Đông, quận Shillin, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: Ông Thái 02-2882-6200 chuyển số máy 6504
Đăng ký qua mạng : https://pse.is/3c2p3a

Ngày tháng

2021-04-08