Chuyển đến khối nội dung chính

Qũy hội the Pearl S. Buck tổ chức “Lớp học trò chơi bảng quản lý tài chính nhỏ cho cuộc đời” (10-3)

Thông qua trò chợi bảng, tăng thêm kiến thức tài chính

Thời gian: Từ 14:00 – 16:30, thứ ba ngày 20/10/2020
Địa điểm: Tầng 4 Hội quán tân di dân Wanhua (Số 171, đoạn 2, đường Changsha, quận Wanhua)
Trang web đăng ký:  https://forms.gle/sUUi6KbnTcuQWqVHA
Điện thoại: (02)2504-8080#21

Ngày tháng

2020-10-15