Chuyển đến khối nội dung chính

Một trường hợp liên quan đến việc liệu nhân viên tạm thời của các trường học khác nhau trong thành phố có thể được sử dụng những người nhập cư mới hay không. (1-2)

Nếu mỗi trường dự định sử dụng công dân nước ngoài (bao gồm cả công dân có hai quốc tịch và vợ / chồng là người nước ngoài) làm nhân viên tạm thời của cơ quan trường học, thì cơ quan trường học sẽ tính đến các yếu tố tổ chức phù hợp như tính chất nghiệp vụ và mức độ nhạy cảm của việc duy trì bảo mật.

Ngày tháng

2022-01-10