Chuyển đến khối nội dung chính

Lễ báo cáo kết quả của Tân Di dân đối với「Kế hoạch thúc đẩy dịch vụ việc làm cho Tân Di dân」năm 2022 (11-4)

Vào khoảng thời từ 09:00 đến 15:00 ngày 18/11/2022 (thứ 6), tại Phòng học lao động (tầng 6, số 101 đại đạo Mãnh Giáp, quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc), 

Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức Lễ báo cáo kết quả của Tân Di dân. Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia. Thông tin chi tiết xin tìm hiểu trên trang web Trợ cấp việc làm Đài Bắc, hoặc qua số điện thoại: 23085231 # 703 (Ms. Trương), # 712 (Ms. Dương).

Ngày tháng

2022-11-17