Chuyển đến khối nội dung chính

Qũy phúc lợi xã hội Eden tổ chức “Lớp học phụ huynh và con cái cùng đọc truyện dành cho tân di dân” vào ngày 9/9 – 28/10 Khóa học vui như cùng đọc truyện tranh, làm thủ công giữa phụ huynh và con cái, thể dục nhịp điệu giữa phụ huynh và con cái (9-2)

Thời gian: Lúc 09:30-11:30 các ngày thứ tư hàng tuần, từ ngày 9/9 – 28/10/2020
Địa điểm: Phòng tập thể trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc (Tầng 7, số 21, đoạn 1, đường Dihua, quận Datong)
Điện thoại: 2230-6670#7207

ngày tháng

2020-09-08