尚未定義

Văn phòng quận Neihu thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học chứng chỉ nghề C làm bánh dành cho tân di dân năm 2020” vào ngày 5/9 – 28/11 (7-2)

Khóa học giài thích khái niệm nướng, tính thời gian nướng và dạy cách làm bánh, ôn tập tổng hợp và thi thử v.v…
Thời gian: Vào lúc 09:30-15:40, các ngày thứ bảy hàng tuần, từ ngày 05/09 – 28/11/2020 (ngày 26/09, 03/10, 10/10, 31/10 nghỉ học)
Địa điểm: Đại học cộng đồng Neihu thành phố Đài Bắc (Số 520, đoạn 1, đường Neihu, quận Neihu)

發布日期

2020-07-01