尚未定義

Trạm phục vụ Sở di dân thành phố Đài Bắc đang cần tìm “Đại sứ thân thiện tỏa sáng – là thế hệ thứ hai Tân di dân”, đăng ký đến hết ngày 20/12 (12-1)

Lựa chọn ra con cái của Tân di dân hiện đang theo học ở các trường cấp 3 công, tư lập và các trường trung cấp cao đẳng trong nước, thông qua năng lực biểu đạt diễn thuyết, khóa học tự tìm tòi khám phá và tham gia phục vụ công ích trong cộng đồng, đạt được nền tảng trau dồi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đồng thời phục vụ cho xã hội.

Thời gian đăng ký: từ nay cho đến hết thứ sau ngày 20/12/2019

Thông tin chi tiết hoạt động: https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3934/203528/

發布日期

2019-12-02