Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo nghỉ Tết âm lịch của Hội quán tân di dân (2-2)

Thời gian nghỉ Tết âm lịch như sau:
 
Hội quán tân di dân Wanhua : Từ thứ tư ngày 10/2 đến thứ ba ngày 16/2
Hội quan tân di dân Shi lin : Từ thứ hai ngày 1/2 đến chủ nhật ngày 28/2, do Hội quán tu sửa.

Ngày tháng

2021-02-04