尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Sở di dân tổ chức khóa học nghỉ đông “Kế hoạch đào tạo tân di dân và các con cái Tân di dân ở nước ngoài năm 2020”, vào ngày 14/10 – 18/11 bắt đầu mở đăng ký. (11-1)

Động viên con cái tân di dân có thời gian nghỉ đông về nhà ông bà ngoại trải nghiệm cuộc sống, học tiếng và giao lưu với gia đình.
Thời gian đăng ký: 14/10 - 18/11/2019
Điện thoại: (02)2592-8353 máy lẻ 12; (02)2388-9393 máy lẻ 3507
Phương thức đăng ký: Xin vào trang web https://reurl.cc/RdWNen tải bảng đăng ký, gửi đến Tổ sự vụ di dân của Sở di dân bộ nội chính” (phòng phụ đạo di dân tầng 5, số 15, đường Quảng Châu, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc), lấy dấu bưu chính làm chuẩn.
 

發布日期

2019-11-01