尚未定義

Cục y tế thành phố Đài Bắc tổ chức “Xây dựng nguồn nhân lực thông dịch là tân di dân và kế hoạch dịch vụ chăm sóc y tế tại thành phố Đài Bắc năm 2019 -2020” vào ngày 4 tháng 5 và ngày mùng 7 tháng 5 (4-2)

Quy hoạch các khóa học có liên quan đến chăm sóc y tế, nguồn tài nguyên xã hội, sức khỏe tâm lý. Đào tạo các thông dịch viên tiếng Việt, tiếng Inđônêxia, tiếng Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Cung cấp dịch vụ thông dịch chăm sóc y tế tại các Trung tâm phục vụ sức khỏe của 12 quận trong thành phố Đài Bắc.
 

Thời gian khóa học

1.Thời gian học: Vào lúc 0900-1600, thứ hai ngày 04/05; lúc 0900-1500 thứ ba 5/5, thứ tư 06/05, thứ năm ngày 07/05; 1000-1200 thứ ba ngày 12/05, tổng cộng 24 tiếng. (※Số giờ xin nghỉ không được quá 8 tiếng)

2.Thi viết: Vào lúc 1330-1500, thứ ba ngày 12/05 (※Không có chế độ thi lại)

Địa điểm : Phòng học N201 tầng 2, khu Bắc, chính phủ thành phố Đài Bắc
Điện thoại liên lạc: (02)2504-8088#22

發布日期

2020-04-20