Chuyển đến khối nội dung chính

Sở cảnh sát thành phố Cơ Long tổ chức “Lớp học giảng dạy những nhân tài thông dịch năm 2020” vào thứ bảy, ngày 07/11 (10-4)

Khóa học bao gồm nội dung giới thiệu tóm tắt nghiệp vụ cảnh sát, kiến thức thường gặp trong pháp luật, kỹ năng thông dịch chuyên nghiệp.


Thời gian: Lúc 08:00-17:10, thứ bảy, ngày 07/11/2020
Địa điểm: Hội trường tầng 6 đội cảnh sát giao thông (Số 6, đường Nghĩa Ngũ, quận Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long)
Điện thoại: 02-24271857

Ngày tháng

2020-10-19