Chuyển đến khối nội dung chính

Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2021-06)